Tuesday, January 27, 2015

FLOSS Collboration Model - University/Industrey

سلام دوستان

یکشنبه ۵ بهمن نشستی به همت کمیسیون نرم افزارهای آزاد نظام صنفی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی راهکارهای افزایش همکاری در بین فعالین حوزه it و دانشگاهیان در محیط floss برگزار گردید.

ارایه‌ای توسط اینجانب انجام شد با عنوان «مدل تعامل صنعت و دانشگاه در محیط FLOSS»، میتوانید ارایه را از این آدرس دریافت کنید.
ارادتمند.

Thursday, January 22, 2015

GIT, Branching fly

سلام

GIT ابزار رایج متن‌باز کاران جهت مدیریت کد پروژه و چرخه توسعه محصول است. از جمله ابزارهای بسیار رایج و کارا در GIT انشعاب یا Branch است.
در ادامه برخی دستورات رایج جهت کار با انشعابها بیان میشوند:

ایجاد انشعاب

به روشهای مختلف این کار امکان‌پذیر است:


git branch FLY

git checkout -b FLY

git checkout -b FLY FLY-base
در هر سه مورد انشعاب جدیدی به نام FLY ساخته میشود. در دو دستور ابتدایی انشعاب از HEAD انشعاب جاری ایجاد میشود. 
در مورد سوم، انشعاب از HEAD انشعاب FLY-base ساخته میشود.
برای درج انشعاب در انباره (repository) مرکزی (که به صورت پیش‌فرض origin‌است) از دستور زیر استفاده میشود:


git push origin FLY:FLY
بعد از اعمال این دستور لازم است انشعاب origin/FLY به عنوان upstream انشعاب FLY در انباره محل تعریف گردد:

git branch --set-upstream FLY origin/FLY

حذف انشعاب 

برای حذف انشعاب از انباره محلی از این دستور استفاده کنید:

git branch -d FLY
و در ادامه برای حذف از انباره مرکزی:
git push origin :FLY

ارادتمند