Wednesday, November 05, 2014

دانشسرای پویش

پایگاه دانش «دانشسرای پویش»، با پیروی از سخن گهربار مولی علی (ع) «زکات العلم نشره، زکات علم نشر آن است» و با هدف به اشتراک گذاری دانش عمومی شرکت «پویش داده نوین» ایجاد گردیده است.
شرکت «پویش داده نوین» امید دارد موارد ذکر شده در این پایگاه، مورد استفاده علمی و عملی مخاطبین محترم قرار گیرد.

جهت استفاده از مطالب دانشسرا به این آدرس مراجعه فرمایید.

No comments: