Friday, October 01, 2010

GDB, Small Quick Start

به نام دوست

gdb ابزار پایش (debug)  برنامه‌های در لینوکس است. و اصولا برای برنامه‌های نوشته شده به زبان C و C++ استفاده میشود.

مراحل استفاده از gdb:
۱- کامپایل برنامه به آپشن پایش (این option اطلاعات مربوط به پایش برنامه توسط gdb را در فایل اجرایی قرار میدهد)
gcc -ggdb test.cc -o test
۲- اجرای gdb .. برای راحتی کار فایلی که میبایست توسط gdb پایش شود در خط فرمان مشخص میشود:
gdb test
۳- صدور دستورات اجرا
در خط فرمان gdb، دستور help شیوه استفاده از دستورات مختلف را نمایش خواهد داد. دستورات رایج و پرکاربرد به این شرح هستند:
  • l یا list که خطوط جاری(source code) از کد در حال اجرا را نمایش میدهد
  •  run: برنامه را از ابتدا تا انتها اجرا میکند
  • start: برنامه را اجرا میکند و در ابتدای تابع main متوقف میشود 
  • s یا step: برنامه را یک خط اجرا میکند و اگر خط اجرایی تابع باشد به درون آن میرود (step into)
  • n یا next: یک خط از برنامه را اجرا میکند، اما اگر خط اجرایی دارای تابع بود به داخل آن نمیرود.
  • rbreak: که در ادامه آن نام فانکشن به صورت یک regularexpression می‌آید، در مکان تمام توابعی که با آن مطابق باشند یک break point قرار میدهد
  • print: که در ادامه آن نام متغیر می‌آید، مقدار متغیر را نشان میدهد.
  • c یا continue: به معنای ادامه اجرای برنامه

توجه: در اثنای اجرای یک برنامه، با فشردن ctrl+c میتوان اجرا برنامه را متوقف کرد و به شیوه دلخواه اجرا را دامه داد.
توجه: فشردن Enter در خط فرمان خالی gdb، به منزله اجرای آخرین دستور اجرا شده است.

این فایل میتواند راهنمای مناسبی باشد.

پربار و شادمان باشید