Tuesday, July 14, 2009

Art of partitioning #2

به نام دوست

در مطلب قبلی در مورد شیوه پارتیشن بندی سیستم و برخی قابلیتهای LVM به عنوان یک روش مناسب پارتیشن بندی به جهت رویارویی با نیازهای آینده، و روش راه اندازی آن مطالبی عنوان گردید. وجود امکانات متعدد برای کار با پارتیشنها چاشنی این مطلب جدید است.

1- افزایش فضای فایل سیستم از نوع ext3
با فرض وجود فضای خالی در انتهای پارتیشن مورد نظر ما، انچام این کار بسیار راحت است. البته گرفتن نسخه پشتیبان از اطلاعات پیش شرط هر عملیات بر روی پارتیشنهاست. کاری که باید انجام داد به این شرح است (فرض کنید پارتیشن مورد نظر ما /dev/sda1 باشد:
1)قبل از هر کاری فایل سیستمتان را چک کنید: fsck /dev/sda1
2) جورنالینگ را حذف کنید:
tune2fs -O ^has_journal /dev/sda1
3) به fdisk وارد شوید
4) پارتیشن /dev/sda1 را حذف کنید
5) یک پارتیشن جدید بسازید: با همان شماره پارتیشن قبلی و به میزان کل فضای خالی موجود
6) تغییرات را ذخیره کنید.
تا اینجا اگر اقدام به mount کردن پارتیشن نمایید تمام اطلاعات قبلی شما ظاهر خواهد شد، البته بدون افزایش اندازه در فایل سیستم. به عبارتی شما تا این مرحله توانسته اید فضای پارتیشن خود را افزایش دهید اما اندازه فایل سیستم نیاز به افزایش دارد. برای این منظور کارها را به این طریق ادامه دهید:
7) مجددا فایل سیستم را چک کنید البته به این طریق:
fsck -f /dev/sda1
10) میزان فضای فایل سیستم را افزایش دهید:
resize2fs /dev/sda1
9) جورنالینگ را فعال کنید
tune2fs -O has_journal /dev/sda1
10) مونت کرده و لذت ببرید

2- در مورد ntfs
بعد از افزایش فضای پارتیشن برای فایل سیستمهای ntfs میتوانید از ntfsresize که جزو بسته نرم افزاری ntfsprogs است استفاده کنید.

منبع: ----
موفق باشید

No comments: